CHDMI s.r.o.

REGISTROVANÝ SOCIÁLNY PRACOVNÍK

REGISTROVANÝ SOCIÁLNY PRACOVNÍK

REGISTROVANÝ SOCIÁLNY PRACOVNÍK

Sociálne podniky sú dôležitou hnacou silou

Sociálne podniky sú dôležitou hnacou silou

Sociálne podniky sú dôležitou hnacou silou

Definícia

Sociálne podniky sú dôležitou hnacou silou, ktorá podporuje zamestnanosť a sociálnu súdržnosť.

S účinnosťou od 1. mája 2018 vytvára zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, legislatívny rámec nielen pre sociálne podniky, ale aj pre sektor celej sociálnej ekonomiky. Zákon definuje sociálne podnikanie ako osobitný typ podnikania, ktorého hlavným cieľom je dosahovať pozitívny sociálny vplyv.

Sociálny podnik podľa legislatívnej definície musí spĺňať nasledovné charakteristiky:
a) vykonáva sústavne, samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť hospodársku činnosť;
b) hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu;
c) k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu prispievajú tovary alebo služby, ktoré vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje, alebo k nemu prispieva spôsob ich výroby alebo poskytovania;
d) ak dosiahne zisk, použije viac ako 50 % zo zisku po zdanení na dosiahnutie hlavného cieľa;
e) do spravovania svojej hospodárskej činnosti zapája zainteresované osoby.

V čom sa líši bežný a sociálny podnik?

Hlavný rozdiel medzi bežným a sociálnym podnikom spočíva v účele založenia. V bežnom podniku ide o maximalizáciu zisku, ktorý sa môže ďalej rozdeliť medzi individuálnych vlastníkov. V prípade sociálneho podniku prostredníctvom poskytovania spoločensky prospešnej služby.

Ďalším rozdielom je aj oblasť manažmentu. V rámci sociálneho podniku sa kladie dôraz na riešenie viacerých spoločenských problémov. V sociálnom podniku ide spravidla o podporu znevýhodnených a zraniteľných osôb a v bežnom podniku sa výber zamestnancov realizuje spravidla na základe profesijnej a kvalifikačnej spôsobilosti.

Po splnení zákonom stanovených podmienok je registrovaný sociálny podnik povinný uviesť pri svojom obchodnom mene alebo v názve označenie „registrovaný sociálny podnik“ alebo jeho skratku „r. s. p.“

Sociálny podnik je určený predovšetkým na pracovné uplatnenie občanov so zdravotným postihnutím, ktorým zamestnávateľ nemôže poskytnúť vhodné zamestnanie na iných pracoviskách.