Politika kvality

K naplneniu svojej vízie a misie sformulovalo vedenie nasledujúce princípy politiky kvality:

Kvalitu služieb a tovaru chápeme ako:

Úplné uspokojenie požiadaviek a potrieb našich zákazníkov pri súčasnom rešpektovaní zákonných noriem a ostatných všeobecne
uznávaných hodnôt.

Kvalita procesov:

Úplnú spokojnosť našich zákazníkov môžeme dosiahnuť iba kvalitou všetkých našich procesov a ich neustálym zlepšovaním.

Kvalita pre zákazníka je preto súčasťou každej činnosti každého pracovníka bez ohľadu na jeho postavenie v organizačnej štruktúre firmy.

Ďalší rozvoj a konkurencieschopnosť je rozhodujúcim faktorom
úspešnosti a hnacím motorom pre trvalé zlepšovanie všetkých činností vo firme ako kvalitný partner.
Spoľahlivosť pri plnení zmluvných záväzkov a partnerská spolupráca so zákazníkom sú základom našej terajšej i budúcej úspešnosti.

Spokojnosť našich zákazníkov
Je jedným z rozhodujúcich kritérií hodnotenia výsledkov našej práce.