GDPR

Ochrana osobných údajov

Zákon o ochrane osobných údajov dodržiavame od vzniku spoločnosti. V súlade s novým nariadením GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov sme nastavili pravidlá ochrany osobných údajov v súlade s týmto nariadením.
Osobné údaje používame na presne vymedzené účely popísané v Bezpečnostnom projekte spoločnosti Abalstav spol. s r.o.
Povinnosťou prevádzkovateľa - spoločnosti Abalstav spol. s r.o., je prijať opatrenie podľa § 19 ods.1, za bezpečnosť osobných údajov, viesť evidenciu IS, poučiť oprávnené osoby a chrániť osobné údaje.
Súhlas dotknutej osoby je právny úkon, ktorý musí byť uskutočnený dobrovoľne, vážne a zrozumiteľne inak je neplatný.
Ak nám pošlete osobné údaje prostredníctvom kontaktného formulára, tieto údaje budú uložené na našich serveroch a budú prísne dôverné. Neuskutočňujeme odovzdanie údajov tretím osobám.
Zodpovednosť za bezpečnosť preberá:

ABALSTAV spol. s r.o.
Plynárenská 2, 071 01 Michalovce
Konateľ spoločnosti: Ing. Ivan Balog

Naša webová stránka má uložené informácie vo forme cookies. Pri prehľadávaní údaje o Vašej IP adrese budú uložené na pevnom disku.
Osobné údaje v žiadosti o prijatie do zamestnania v online formulári budú zhromažďované a spracovávané elektronickou cestou. V prípade, že so záujemcom o prácu uzatvoríme pracovno-právny vzťah, osobné údaje budú použité pre obvyklé procesy v súlade s príslušnými predpismi.
Prijali sme bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov. Všetci zamestnanci sú preškolení a sú povinní dodržiavať platné zákony o ochrane osobných údajov.

ABALSTAV spol. s r.o., Plynárenská 2, 071 01 Michalovce
Zákon o ochrane osobných údajov dodržiavame od vzniku spoločnosti. V súlade s novým nariadením GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov sme nastavili pravidlá ochrany osobných údajov v súlade s týmto nariadením.
Osobné údaje používame na presne vymedzené účely popísané v Bezpečnostnom projekte spoločnosti Abalstav spol. s r.o.
Povinnosťou prevádzkovateľa – spoločnosti CHDMI, s.r.o., je prijať opatrenie podľa § 19 ods.1, za bezpečnosť osobných údajov, viesť evidenciu IS, poučiť oprávnené osoby a chrániť osobné údaje.
Súhlas dotknutej osoby je právny úkon, ktorý musí byť uskutočnený dobrovoľne, vážne a zrozumiteľne inak je neplatný.
Ak nám pošlete osobné údaje prostredníctvom kontaktného formulára, tieto údaje budú uložené na našich serveroch a budú prísne dôverné. Neuskutočňujeme odovzdanie údajov tretím osobám.
Zodpovednosť za bezpečnosť preberá:

CHDMI, s.r.o.
Plynárenská 2, 071 01 Michalovce
Konateľ spoločnosti: Eva Balogová

Naša webová stránka má uložené informácie vo forme cookies. Pri prehľadávaní údaje o Vašej IP adrese budú uložené na pevnom disku.
Osobné údaje v žiadosti o prijatie do zamestnania v online formulári budú zhromažďované a spracovávané elektronickou cestou. V prípade, že so záujemcom o prácu uzatvoríme pracovno-právny vzťah, osobné údaje budú použité pre obvyklé procesy v súlade s príslušnými predpismi.
Prijali sme bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov. Všetci zamestnanci sú preškolení a sú povinní dodržiavať platné zákony o ochrane osobných údajov.

CHDMI, s.r.o., Plynárenská 2, 071 01 Michalovce