Definícia

Definícia chránenej dielne alebo pracoviska

Chránené dielne sú pracoviská zriadené právnickou osobou alebo fyzickou osobou, v ktorých sú zamestnaní občania so zdravotným postihnutím v pracovnom pomere, ktorí nie sú schopní nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce, alebo pracoviská, na ktorých sa občania so zdravotným postihnutím zaškoľujú alebo pripravujú na prácu, a na ktorých sú pracovné podmienky vrátane nárokov na pracovný výkon prispôsobené zdravotnému stavu občanov so zdravotným postihnutím.

Postavenie CHD priznáva ÚPSVaR. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá žiada o priznanie postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska po splnení povinností doloží úradu rozhodnutie orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva.

Chránená dielňa je určená predovšetkým na pracovné uplatnenie občanov so zdravotným postihnutím, ktorým zamestnávateľ nemôže poskytnúť vhodné zamestnanie na iných pracoviskách.

Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vzniká v zmysle § 63 zákona o službách zamestnanosti v prípade, ak zamestnávateľ zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkového počtu jeho zamestnancov.

Ak túto podmienku zamestnávateľ nespĺňa je povinný:

- Odviesť odvod za nesplnenie tohto podielu Úradu práce vo výške 0,9-násobku celkovej ceny práce za každú chýbajúcu zdravotne postihnutú osobu. Suma sa počíta za každého chýbajúceho zamestnanca so ZPS. Túto sumu si vypočítavate vo výkaze raz do roka a predkladáte ju vždy do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

- Alebo zadať zákazku chránenej dielni na výrobu alebo poskytnutie služieb. Náhradné plnenie je spôsob ako dodržať zákon a ušetriť

- Alebo kombinovať obidva spôsoby

Naša stránka má pomôcť firmám a spoločnostiam, ktoré hľadajú chránené dielne – pracoviská na náhradné plnenie podľa Zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti a tie si splnia spoločenský status.
Zdravotne postihnutí občania sú často lepšími a oddanejšími zamestnancami, ako kmeňoví zamestnanci, ktorí nemajú žiadny hendikep.

Vízia:

Byť žiadaným poskytovateľom kvalitných služieb. Snaha o najvyššiu úroveň vo všetkom, na čom pracujeme a neustále sa zlepšovanie.

Misia:

Našim trvalým poslaním je byť efektívnou spoločnosťou pôsobiacou na domácom trhu s cieľom ponúkať služby s dodržaním všetkých zásad kvality, bezpečnosti a spoľahlivosti.


Spoluprácou s nami: - Odstránite problém s nedostatkom pracovnej sily - Nájdete efektívny dodávateľský reťazec s 15 ročnou praxou v oblasti - Splníte povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím - Podporíte zamestnávanie ľudí so zníženou pracovnou schopnosťou

Pracujeme na tom aby sme: Neustále zvyšovali odbornú úroveň. Navodili Systém riadenia kvality ISO 9001:2016. Rozšírili výrobný program, výrobné plochy a zlepšovali technické vybavenie.